Termes i condicions d'ús

Termes i condicions d'ús

Li preguem que llegeixi detingudament les presents condicions abans d'utilitzar els Serveis de Diene Wine and Spirtis, S.L. , d'ara endavant Diene . En utilitzar els Serveis de Diene , vostè accepta quedar vinculat per les presents condicions.

El present recull les condicions generals que regeixen l'accés i l'ús de l'aplicació <APP DIENE PROF>, de la qual és titular Diene Wine and Spirtis, S.L., E-mail: clients@diene.wine.

Diene Wine and Spirtis, S.L. es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 32187, foli 214 i fulla B-202139.

L'accés i ús d'aquesta aplicació implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeixi a aquesta, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se en alguns dels serveis concrets de l'aplicació.

L'usuari accepta que l'accés a la present aplicació i als continguts inclosos en la mateixa tenen lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris accedeixen per a determinats continguts o serveis.

Diene Wine and Spirtis, S.L. es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització de l'aplicació, així com els continguts, serveis i les condicions requerides per a utilitzar la mateixa quan ho consideri oportú o amb la finalitat d'adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en l'aplicació.

Diene Wine and Spirtis, S.L. es reserva el dret a interrompre l'accés a la present aplicació en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric, o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, i en aquest cas es comunicarà tal circumstància als usuaris, els qui podran sofrir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis, sense donar lloc a cap indemnització.

Ens reservem el dret a denegar l'accés al servei, a cancel·lar qualssevol comptes i a eliminar o modificar qualsevol contingut en cas que l'usuari incomplís la legislació aplicable, les presents Condicions d'ús o qualssevol altres termes i condicions o polítiques aplicables.

Propietat Intel·lectual

Diene Wine and Spirtis, S.L. ostenta la titularitat de la present aplicació. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta aplicació estan legalment reservats, per la qual cosa l'accés al mateix o la seva utilització, per part de l'usuari, no ha de considerar-se, en cap forma, com l'atorgament de cap llicència d'ús o dret sobre qualsevol actiu.

Els usuaris de l'aplicació únicament podran realitzar un ús privat, personal o professional dels continguts d'aquest. Està absolutament prohibit, l'ús de l'aplicació o d'algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícits.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública de l'aplicació sense el previ consentiment per escrit de Diene Wine and Spirtis, S.L.. Queda prohibida la reproducció dels continguts de l'aplicació, tret que estigui permès legalment i se citi la procedència o, en defecte d'això, s'autoritzi per escrit el contrari. En aquells casos en què es produeixi la necessària autorització prèvia per escrit, aquesta autorització substituirà la prohibició general abans citada i esmentarà clarament les possibles restriccions d'ús.

Diene Wine and Spirtis, S.L. no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut de l'aplicació i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari.

El seu compte

Quan vostè utilitza els Serveis de *Diene és responsable de mantenir la confidencialitat de les dades del seu compte i la seva contrasenya, així com de restringir l'accés al seu ordinador i als seus dispositius. En la mesura en què així ho permeti la legislació aplicable, vostè accepta assumir la responsabilitat que procedeixi per totes les activitats realitzades des del seu compte o utilitzant la seva contrasenya. Vostè haurà de prendre totes les mesures necessàries a l'efecte d'assegurar i salvaguardar la confidencialitat de la seva contrasenya, i haurà d'informar-nos immediatament en cas que tingui motius per a creure que la seva contrasenya ha estat posada en coneixement d'un tercer, o si aquesta ha estat utilitzada de manera no autoritzada o és susceptible de ser-ho. És la seva responsabilitat comprovar que les dades que ens facilita són correctes i complets, venint així mateix obligat a informar-nos immediatament quan tingui lloc qualsevol variació en la informació que ens ha facilitat.

No podrà utilitzar cap Servei de *Diene : (i) en cap forma que causi, o pugui causar, mal o cap perjudici a qualsevol dels Serveis de *Diene o la interrupció de l'accés a aquests; (*ii) per a qualsevol fi fraudulent, ni a l'efecte de la comissió de cap delicte o una altra activitat il·lícita de cap altre tipus; o (*iii) per a generar qualsevol tipus de molèstia, inconvenient o ansietat en un tercer.

Els usuaris podran enviar comunicacions, suggeriments, idees, comentaris, preguntes o una altra informació, sempre que el contingut de les mateixes no resulti il·lícit, obscè, abusiu, constitueixi un supòsit d'amenaça o difamació, o envaeixi la privacitat de tercers, infringeixi drets de propietat intel·lectual o de qualsevol altra forma resulti ofensiu per a tercers o censurable, ni consisteixi en o contingui virus informàtics, propaganda política o contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o constitueixi qualsevol altre tipus de ‘*spam’. No està permès l'ús d'adreces de correu falses, ni suplantar la identitat d'una altra persona o entitat, ni falsejar de qualsevol altra manera l'origen de qualsevol altre contingut.

Clàusula d'exempció de responsabilitat

Els continguts incorporats a l'aplicació han estat elaborats en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació als usuaris, per la qual cosa Diene Wine and Spirtis, S.L. no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de la citada informació ni garanteix l'exactitud ni la posada al dia de la informació que es pugui obtenir d'aquesta, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir l'aplicació.

Diene Wine and Spirtis, S.L. no es responsabilitza del mal ús o abús que els usuaris puguin fer de l'aplicació.

 

Responsabilitat pel funcionament de l'aplicació.

Diene Wine and Spirtis, S.L. intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic, podent procedir a la suspensió temporal dels serveis i continguts de l'aplicació per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació d'aquests, sense que això origini cap indemnització a l'usuari per aquests conceptes. S'adverteix que alguna informació continguda en aquesta aplicació pot haver estat creada o recollida en arxius o formats no exempts d'errors, per la qual cosa no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat per tals problemes. Diene Wine and Spirtis, S.L. no assumeix cap responsabilitat respecte dels danys que poguessin ocasionar a l'usuari a resultes de la consulta de la present aplicació, o d'aquelles altres externes objecte de reexpedició. Diene Wine and Spirtis, S.L. no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, o mal funcionament del mateix que tinguin el seu origen en supòsits de cas fortuït, força major o altres causes que escapen del seu control.

Responsabilitat per l'ús d'enllaços

Diene Wine and Spirtis, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquesta aplicació i continguts situats fora d'aquest, o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquesta. En el cas que Diene Wine and Spirtis, S.L. constati per algun mitjà la il·licitud de l'aplicació, o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, l'empresa suprimirà o inutilitzarà aquest enllaç. La presència d'altres enllaços en l'aplicació té una finalitat merament informativa, no constituint en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en el lloc d'Internet de destí, i en cap cas impliquen el suport a les persones o entitats autores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. D'aquesta manera Diene Wine and Spirtis, S.L. no es responsabilitza del contingut i disponibilitat dels llocs web als quals enllaça fora de la seva aplicació, de qualsevol mal o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l'ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible en l'aplicació als quals es dirigeixin els enllaços.

Incompliment de les Condicions d'Ús

En cas d'incompliment per la seva part de les presents Condicions d'Ús, i encara que poguéssim optar per no exercitar qualssevol drets al nostre abast en aquest moment, podrem fer ús de tals drets i accions en qualsevol altra ocasió en la qual vostè pogués incomplir novament les presents Condicions d'Ús.

Clàusula per a formularis

En el cas que Diene Wine and Spirtis, S.L. disposi de formularis, la identificació de l'usuari és plena, ja que és el propi usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades en els nostres formularis. Amb la incorporació de les seves dades, l'Usuari manifesta que són reals, veraços i assumeix la seva responsabilitat en cas que fossin fraudulents.

La informació facilitada per l'usuari serà utilitzada per Diene Wine and Spirtis, S.L. exclusivament per a les finalitats que s'informin en cada cas.

Cadascun dels nostres formularis inclou una clàusula específica de privacitat mitjançant la qual l'usuari donarà voluntàriament el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades facilitades.

Diene Wine and Spirtis, S.L. és el responsable del fitxer CLIENTS I PROVEÏDORS generat amb les dades de caràcter personal subministrats, entre altres, pels usuaris de la seva aplicació. D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Diene Wine and Spirtis, S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat i adoptar les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les dades personals recaptades no seran cedits a tercers sense el seu consentiment exprés.

L'usuari que figuri en les nostres bases de dades podrà exercitar en tot moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signat i acompanyat de fotocòpia del DNI, a l'adreça de Diene Wine and Spirtis, S.L. abans indicada.

Si desitja aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privacitat de Diene Wine and Spirtis, S.L., en relació als usuaris que visiten la nostra aplicació, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: clients@diene.wine.